หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การมาดูงานโรงเรียน

การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
ระหว่างวันที่ 1 - 28 สิงหาคม 2557
วันที่ 1 สิงหาคม 2557
       
ได้เรียนรู้อะไรจากวันนี้
-  การนำเสนอ Quarter ที่2 ของแต่ละชั้นเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมปีที่ 3 
-  องค์ประกอบของแผนการสอน
    1. ชื่อหน่วย
    2. เป้าหมาย
    3. ภูมิหลังของปัญหา
    4. วิธีการสอน
-  การตั้งคำถาม
-  การกล้าเสนอความคิดเห็น
-  การคิดแก้ปัญหา
-  การวางแผน
  - การทำบล๊อก
การนำไปปรับใช้ตนเองและโรงเรียนอย่างไร
    - ตนเอง
          1.การกระตืนรือร้นในการแก้ใขปัญหาต่างๆ
          2.การกล้าแสดงออกนำเสนองานและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
          3.การวางแผน
          4.คิดหลากหายการใช้คำถามหลายรูปแบบ
          5.ทันต่อเทคโนโลยี
    - โรงเรียน
          1.การปรึกษากัน ช่วยเหลือกัน
          2.การประสานงานกัน
          3.การส่งงานทางบล๊อก การสร้างบล๊อกเกี่ยวกับเทคโนโลยี
          4.การคิดวิเคราะห์โจทย์
         

         
1 ความคิดเห็น: