หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Topic : ลำน้ำใส
เป้าหมาย
      เข้าใจลักษณะและความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในลำน้ำ ตระหนักในคุณค่าของสิ่งรอบตัว มีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง เลือกวิถีชีวิตที่เรียบง่าย งดงามและเหมาะสมตามวัย
ภูมิหลัง
       เมื่อมนุษย์มีความสัมพันธ์กันและเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน สิ่งแวล้อมรอบตัวเป็นส่วนหนึ่งของการ   ดำรงชีวิต แม่น้ำลำคลองเป็นระบบนิเวศ น้ำจึงเป็นปัจจัยหลักของการดำรงชีวิตของมนุษย์ สัตว์ พืช ที่ใช้ประโยชน์จากน้ำ เมื่อมีการใช้นับวันความสมดุลของทรัพยากรน้ำทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตระหว่างฤดูแล้งและฤดูฝนไม่สมดุล รวมถึงการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ ที่ขาดการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม แหล่งน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันมีสภาพเสื่อมโทรม เน่าเสีย คุณภาพไม่เหมาะสมไม่สามารถนำมาใช้ได้ ทำให้เกิดปัญหาต่างๆในระบบนิเวศที่ไม่สมดุลโอกาสนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ปลูกฝักจิตใต้สำนึก ตระหนักให้เห็นคุณค่าของทัพยากรในการักษาแม่น้ำในชุมชมของตนเอง
คำถามสำคัญ
1. นักเรียนคิดว่าแม่น้ำในชุมชมมีความสำคัญอย่างไรบ้าง
2. นักเรียนคิดว่าระบบนิเวศของแม่น้ำมีอะไรบ้าง
3. นักเรียนคิดว่าไม่มีน้ำโลกของเราจะเป็นอย่างไร
4. เราจะช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ำอย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น