หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อบรมวันที่ 10

สิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งสัปดาห์
 จากการมาสังเกตและเรียนรู้จากโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาโรงเรียนที่ไกลจะบ้านแต่ก็ต้องมาเพราะเป็นหน้าที่แต่ตอนนี้เมื่ออยู่จะเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดและมีความสุขที่ได้มาอยู่ที่นี้
- การทำความเข้าใจจิตศึกษาต้องมีเป้าหมายทำให้เด็กมีสมาธิ
- การทำความเข้าใจในการทำ Body Scan ทำให้เด็กได้ผ่อนคลาย
- การทำกิจวัตรในโรงเรียนทำเป็นวิถี
- ความสัมพันธ์ครูกับเด็ก โรงเรียนกับชุมชนผู้ปกครอง
- การใส่ความรู้ให้กับเด็ก
- การเก็บเด็ก
- การตั้งคำถามที่หลากหลายให้ได้คำตอบที่ตรงประเด็น
- การใช้วิธีการเสริมแรงในพฤติกรรมเชิงบวก
- การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
- การมองโลกในแง่ดี
- การเตรียตัวของครูก่อนจะสอนเด็ก
- เทคนิคของครูในเวลาสอน
- พฤติกรรมและบุคลิกภาพของครู
- การร่วมกันของครูช่วยเหลือคุยกันบ่อยๆ
- การทำให้เด็กสงบ
- พิธีชงชา
- สังเกตเด็กการเรียนรู้ PBL การชงให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจ
- การให้เด็กได้เรียนร่วมกับเด็กที่มีปัญหา
- กิจกรรมทักษะชีวิตให้เด็กได้ทำกิจกรรมยามว่างให้มีประโยชน์
- การแสดงออกของเด็ก
- ความคิดของเด็กเด็กสามารถนำความรู้เก่ามีเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ได้
- กระบวกการ PLC การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือปัญหาสิ่งที่เกิด
- การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
- การนั่งให้มีสติและรู้ตัว
- การจัดระบบการทำงานขององค์กรในโรงเรียน
- การจัดบริบทของโรงเรียนให้น่าเรียนและมีแหล่งเรียนรู้มากมาย
- การทำกิจกรรมของโรงเรียนต้องมีเป้าหมายและเหตุผลคิดถึงนักเรียนมากกว่าความต้องการของครู
- การคิดกิจกรรมให้ให้เด็กได้สนุก
ได้เข้าใจคำว่าถอดบทเรียนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น