หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557

จิตศึกษาของพี่ปอ 3 - 4 โรงเรียนบ้านพาน

ชื่อกิจกรรม ดอกรักหรรษา

เป้าหมาย- ให้เด็กมีสมาธิ
- เป็นผู้นำและผู้ตาม
- เรียนรู้พยัญชนะต้น
- ให้เด็กเกิดทักษะการคิด

การดำเนินกิจกรรม- เตรียมเด็กให้พร้อม โดยการให้เด็กคิดท่าต่อกัน
- ครูชูกล่องให้ดูแล้วถามเด็กเห็นอะไร มี 3 คนเท่านั้นที่ตอบ
- ชูถุงดอกรักให้ดูแล้วถามต่อเห็นอะไร เด็กเริ่มมีคำตอบที่หลายหลายมีคนช่วยตอบหลายคน
- ให้เด็กส่งกล่องดอกรักให้กันโดยไหว้ก่อนรับและขอบคุณที่บริการ
- ให้เด็กสร้างพยัญชนะต้นชื่อเล่นของตนเองและนำเสนอ
- ให้เด็กสร้างอะไรก็ได้ที่เด็กอยากสร้าง เด็กสมารถสร้างสิ่งต่างที่หลากหลายและไม่เหมือนกัน


บันทึกหลังกิจกรรม     ความรู้สึกเราต้องใจเย็นให้เขาจัดการตนเองก่อน ตอนแรกเด็กไม่เข้าใจเป้าหมายของกิจกรรมคิดท่าต่อกันยังไม่สนใจรอคุณครูกระตุ้นบอกให้รู้ตัว ทำรอบที่สองเริ่มเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันแต่มีบางคนที่ยังดูแลตัวเองใม่ได้ยังไม่ยอมรับความคิดของเพื่อนบอกให้เพื่อนทำตามตนเอง รอบที่สามเด็กเข้าใจเป้าหมาของครูที่ถึงใครคนนั้นจะเป็นผู้นำที่ให้เพื่อนทำตามทำต่อกันจนถึงคนสุดท้าย กิจกรรมให้เด็กสร้างพยัชนะต้นของชื่อเล่นของตนเอง เด็กเริ่มกล้าพูดมาขึ้น กิจกรรมสร้างอะไรก็ได้เด็กสร้างที่ตนเองคิดเอง กล้านำเสนอผลงานของตนเองให้เพื่อนฟัง ไม่ต้องให้ครูเรียกชื่อ เด็กเกิดความกล้าแสดงออกถ่ายทอดความรู้สึก ทุกคนเริ่มยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน วันนี้กิจกรรมผ่านไปด้วยดี เด็กสนใจในกิจกรรมมาก และตั้งใจ เป็นเด็กน่ารักทุกคนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น