หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

AAR
วันจันทร์ ช่วยเหลือและติดตามผลการนำแผน ผลงาน ขึ้น google stie ของครูโรงเรียนบ้านนาหนุนสอง และช่วยครูตกแต่งห้องเรียนเพื่อเตรียมเปิดเรียน
ปรึกษาและประสานงานและวางแผนงานกับแกนนำโรงเรียนบ้านหนุนสอง พร้อมที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหนุนเกี่ยวกับ PLC  จัดทำเป็นโครงการสร้างวิถีการสอน ครูงอกนอกกระลา กับโรงเรียนบ้านปงสนุก โรงเรียนสว้า และโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166

วันอังคาร ปรึกษาและประสานงานกับผู้อำนวยการโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 เกี่ยวกับ PLC  จัดทำเป็นโครงการสร้างวิถีการสอน ครูงอกนอกกระลา กับโรงเรียนบ้านปงสนุก โรงเรียนสว้า และโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 (อนุบาล)

วันศุกร์ จัด PLC ที่สำนักงานของมูลนิธิเวฟทูไท จัดทำเป็นโครงการ

โครงการสร้างวิถีการสอน“ครูงอกนอกกะลา”
1.ช่ือโครงการ: สร้างวิถีการสอน“ครูงอกนอกกะลา”
2.หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการศึกษา

มาตรา 22 ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” เพ่ือให้การศึกษาเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา ตัวแทนคณะครูจาก โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพท่ี 166 โรงเรียนบ้านปงสนุก อําเภอปัว และโรงเรียนบ้านสว้า อําเภอบ่อเกลือ ได้ เดินทางไปศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีโรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ซ่ึงถือว่าโรงเรียนดัง กล่าวเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาดังกล่าว
เพ่ือให้การศึกษาดูงานดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้จัดทํา โครงการสร้างวิถีการสอน“ครูงอก นอกกะลา” ซ่ึงเป็นการเชิญตัวแทนคณะครูท่ีได้ไปร่วมอบรมดังกล่าว มาร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ส่ิงท่ีได้รับ จากการอบรม เพ่ือท่ีจะได้ร่วมกันวางแผนนํามาขยายผลในส่วนของการเรียนรู้ วิถี ประสบการณ์ ให้กับคณะ ครูท่ีอยู่ในโรงเรียนของตนท่ียังไม่ได้เข้ารับการอบรม โดยการจัดอบรมในครั้งนี้จะเป็นการสร้างกระบวนการ เรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 ให้มีวิถีและแนวคิดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ในเครือข่าย “ครูงอกนอกกะลา”และครูท่ีเข้าร่วมโครงการ“โรงเรียนสุขภาวะ”ให้มีประสิทธิภาพในการจัดการ เรียนรู้มากย่ิงขึ้น
3.วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้เข้าใจแนวคิดของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ PBL
(Problem – based Learning) 2.เพ่ือให้ครูและบุคลากรสามารถนําความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้จริง 3.เพ่ือให้ครูและบุคลากรเข้าใจแนวทางปฏิบัติซ่ึงสามารถนําไปแก้ไขปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
4.เป้าหมาย
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านป่ากลางมิตรภาพท่ี 166 จํานวน 7 คน 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสว้า จํานวน 6 คน
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุก จํานวน 5 คน
4. เจ้าหน้าท่ีโครงการ “ครูงอกนอกกะลา” จํานวน 10 คน

5.วันเวลา/สถานท่ีดําเนินงาน
วันศุกร์ท่ี 10 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. สถานท่ี สํานักงาน“ครูงอกนอกกะลา”

บ้านขอน หมู่ 1 ตําบลปัว อําเภอปัว จังหวัดน่าน
6.วิธีดําเนินงาน (ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ี ผู้เก่ียวข้อง) ในการดําเนินงานจะเป็นการทํากิจกรรม PLC คือ ให้ตัวแทนคณะครูร่วมกันเสนอความคิดและแลก
เปล่ียนประสบการณ์ท่ีได้รับจากการอบรม โดยมีประเด็นคําถามท่ีจะใช้ในวงสนทนา คือ
  • -  ท่านมีความรู้สึกอย่างไรหลังจากไปอบรมท่ีโรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา
  • -  ในระหว่างการอบรมท่านเห็นอะไรบ้างท่ีโรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา
  • -  ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการไปอบรมท่ีโรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา
  • -  ส่ิงท่ีคุณคิดว่าเป็นนวัตกรรมท่ีสามารถนํามาเป็นสร้างเป็นวิถีของตนเองและโรงเรียน
หมายเหตุ 1. ทีมวิทยากรให้เพ่ิมเติมหลักสูตรการอบรมและตารางการอบรมได้ตามความเหมาะสม 2. แนะนํา Webpages Facebook โครงการครูงอกนอกกะลา

7. งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น 2,800 บาท ( จากการลงทะเบียน คนละ 100 บาท )

เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ (ค่าอาหาร/เคร่ืองด่ืม เอกสารฯลฯ)
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ PBL (Problem – based

Learning) และนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้จริง
3. ผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้

9. ติดตามประเมินผล
ประเมินผลโดยการสังเกต นิเทศติดตามผล

                                              ลงช่ือ .................................. ผู้เสนอโครงการ (นายศรัญกร ใบยา )
                                                          ตําแหน่ง ครูในโครงการ “ครูงอกนอกกะลา”
                                              ลงช่ือ .................................. ผู้อนุมัติโครงการ (นายดรุณ ไชยธวัช)
                                                          ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพท่ี 166 

ผลการจัดกิจกรรม
คุณครูโรงเรียนสว้า ยังไม่รู้จุดมุ่งหมายในการไปอบรมที่โรงเรียนลำปลายมาศแต่ก็พยายามทำความเข้าใจ เพื่อที่จะเกี่ยวกับในสิ่งที่เห็นมากระจายผลให้มากที่สุดหลักจากการจัดอบรมครั้งนี้ได้รู้ถึงความรู้สึกและความเข้าใจของคุณครูโรงเรียนสว้า เขาสนใจและประทับใจกิจกรรมจิตศึกษามาก และเมื่อกับจาการไปอบรมมาได้นำมา ทดลองทำในชั้นเรียนของตนเองแต่ได้ผลไม่เท่าไรเพราะเป็นระยะเพียงสั้นๆใกล้ปิดเทอม 
คุณครูโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 เมื่อได้ไปอบรมที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เรียนรู้วิถีชีวิตของเด็กอนุบาลทั้งวัน และสร้างแผนเล็กๆของการเรียนรู้ของเด็กอนุบาล
คุณครูโรงเรียนบ้านปงสนุก จะคล้ายโรงเรียนบ้านสว้า เพราะไปพร้อมกันได้มีเหมือนกันแต่ยังไม่ได้นำผลไปทดลองเพราะกลับมาโรงเรียนปิดเทอมพอดี

เมื่อจัดอบรมในครั้งนี้แล้วได้รู้ความรู้สึกและความเข้าใจแชร์ประสบการณ์ที่ได้เห็นที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาของคุณครูแต่ละท่าน รู้ถึงการวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมตัวกันกับผู้อำนวยการทั้ง 3 โรงเรียน สร้างความสัมพันธุ์ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนที่เข้าสู้ศตวรรษที่ 21

สัปดาห์หน้า
วันจันทร์เวลา 14.30 น. ประชุมกับคุณสเวนเกี่ยวกับไอที
เครียงานไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น