หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

 AAR

กิจกรรมสัปดาห์นี้ ( 29 – 3 ตลุ าคม 2557 )
     ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เริ่มสอบและปิดภาคเรียนกันเกือบทุกโรงเรียน ในส่วนของโรงเรียนบ้านนาหนุนสองในวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2557 ช่วยคุณครูรวบรวมเก็บผลงาน แผน เกี่ยวกับการเรียนการสอน PBL เพื่อจะนำขึ้น Blogger  และความงอกงามของการเรียนการสอน
ในวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2557 คุณครูโรงเรียนบ้านนาหนุนสองเรียนรู้การนำผลงานและแผนขึ้นบล๊อก โดยมีทีมครูงอกนอกกระลาเป็นพี่เลี้ยง แนะนำ และช่วยเหลือ เมื่อนำขึ้นบล๊อกแล้วเกิดมีปัญหากับการสร้างบล๊อกจึงปรับเปลี่ยนการลงผลงานและแผนที่บล๊อกเป็น google site ง่ายกว่ากันมากคุณครูเรียนรู้เกี่ยวกับ google site ไปพร้อมกับงานงอกนอกกระลา วันที่ 3  ตุลาคม 2557 google site  ของคุณครูบางส่วนเป็นรูปเป็นร่างความสำเร็จมากมีพัฒนาการที่เร็วมาก
 

สัปดาห์หน้าวันที่ 6 -9 ตุลาคม 2557 
      ติดตามผล และดูแลช่วยเหลือ คุณครูโรงเรียนบ้านหนุนสองเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพราะคุณครูส่วนมากมีอายุมากแล้ว นำแผนและผลงานลง  google site ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น