หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สรุปรายสัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์นี้ได้เรียนรู้

พฤติกรรมของเด็กแต่ล่ะคน
  สังเกตพฤติกรรมของเด็กแต่ละคนเพื่อที่จะจัดการได้ถูกวิธี เพื่อที่เราสามารถเก็บเด็กและทำให้เขาสนใจที่จะเรียนรู้เวลาเราจัดกิจกรรม

การทำจิตศึกษา
  การใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเด็กจะได้ทำสิ่งที่แตกต่างเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งประสานสัมผัส การสอดแทรก สี ขนาด พัฒนาการคิด มีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้เด็กทำแล้วได้คิดและสนุกในการทำกิจกรรม สิ่งที่นำมาทำเป็นกิจกรรมเป็นสิ่งที่อยู่รอบใกล้ตัวเด็ก หาได้ง่ายๆ

การใช้ภาษากับเด็ก
  การใช้ภาษากับเด็กเป็นสิ่งสำคัญ เด็กอนุบาลจะต้องระเอียดอ่อนในการใช้คำพูด ต้องเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย ครูต้องพูดเพราะก่อนที่จะบอกให้เด็กพูดเพราะเพื่อที่จะให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการสังเกตคำพูดของครู ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เคราพซึ่งกันและกัน ส่วนเด็กป.1เขาเริ่มโตแล้ว เขาเริ่มเข้าใจภาษามากขึ้น ครูต้องระวังคำพูดที่ทำให้เด็กรู้สึกไม่ดี เขาจะสังเกตการคำมากขึ้น บางเรื่องที่ครูพูดเด็กจะเลียนแบบต้องระวังให้มากๆ

การใช้สายตาในการมองเด็ก
  การใช้สายตาต้องมองเด็กในการทำกิจกรรมทุกคนสบตาอย่างอ่อนโยน สบตาเด็กเมื่อเวลาเราพูดกับเขาเพราะการมองตาเขาจะทำให้เขารู้ว่าเราพูดคุยกับเขาด้วยความรัก และสนใจเขาเมื่อเวลาพูดคุยสังเกตเด็กเขาอยากคุยกับเราเขาจะมองหน้าและมองตาเราให้เราคุยกับเขา 

การตั้งคำถาม
  เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เด็กที่จะเกิดการเรียนรู้ ครูต้องตั้งคำถามเป็น ตั้งคำถามที่เป็นปลายเปิด ครูต้องตั้งคำถามก่อนฝึกการตอบที่หลายหลายมาก่อนเพื่อที่จะหาเป้าหมายของเรื่องที่จะเรียนรู้

ครูต้องใจเย็น
  ในการทำงานต้องใจเย็นให้เวลาในการทำงาน รอเขาให้เขาได้ฝึกคิดไม่ต้องเร่งรีบให้เด็กให้เด็กทำงานเร็ว ใช้นาฬิกาเป็นตัวกำหนดฝึกให้เด็กดูนาฬิกาตั้งแต่อนุบาล ให้เด็กจัดการตัวเองมากกว่าที่เราจะไปจัดการตัวเอง ให้เขาดูแลตัวเอง

การทำ Body Scan
- การใช้น้ำเสียงที่อ่อนหวาน ทำให้เด็กได้ผ่อนคลาย การสะกดอารมณ์ของเด็กให้ผ่อนคลายไปตมเสียงพูดของเรา
- การเก็บเด็กเวลาทำกิจกรรมอย่างนิ่มนวลไม่ทำให้เสียบรรยายการ ให้คนที่ดูและตัวเองได้ช่วยดูแลเพื่อนที่ยังดูแลไม่ได้
- การเล่าเรื่องที่เด็กสามารถจินตนาการได้ง่ายที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ปรับพฤติกรรม

การสร้างแรงให้เกิดการเรียนรู้
  สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการสร้างแรงอนุลาลเรื่องผักพาการสร้างแรงโดยการปลูกตัวผักต่างๆ และพาเขาดูแลต้นผักของตัวเองและสอดแทรกเพลงที่เกี่ยวกับและป.1เรียนเรื่องกระดาษโดยให้โจทย์ที่เป็นปัญหาเด็กทำให้เด็กอยากที่จะเกิดการเรียนรู้ครูพาสังเกตต้นไม้ เขียนกระดาษชนวน ให้งานโดยการไม่ใช้กระดาษ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น