หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บันทึกการเรียนรู้ของวันที่ 23 ตุลาคม 2557
วันนี้คุณครูทุกคนที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาได้นำเสนอแผนการเรียนรู้ PBL โครงงาน ของแต่ละชั้น และ  PBL วิชาหลักของแต่ละชั้น
ชื่อแผนการเรียนรู้ PBL
ชั้นอนุบาล เรื่องผัก
ชั้นประถมศึกษาปีที่1 เรื่อง กระดาษ
ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2 เรื่อง ของเล่น
ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3 เรื่อง ระบบสุริยะและจักรวาล
ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 เรื่อง ของกินท้องถิ่น
ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5 เรื่อง ของเล่นและของใช้ทุ่นแรง
ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 เรื่อง home
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 เรื่อง การท่องเที่ยว
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2 เรื่อง เงินเงินเงิน
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 เรื่อง เติมกระปุกให้เต็มกระเป๋า
วันนี้ได้เรียนรู้เรื่องแผนความแตกต่างระหว่าชั้นเรียนและการต่อยอดของการเรียนรู้ของ Qaerter 2 ไปสู่ Quarter 3 แต่ละกิจกรรมของแต่ชั้นเด็กได้เรียนรู้จริง ลงมือด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้วางแผนเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กได้เกิดความสนใจกระตุ้นให้อย่างที่จะเรียนรู้ เมื่อคุณครูที่เสนอแผนของตนเอง แผนของบางชั้นจะได้คำเสนอแนะจากครูท่านอื่นเพื่อที่จะนำไปปรับใช้กับกิจกรรมให้กิจกรรน่าสนใจมากยิ่งขึ้นได้แง่คิดอีกมุมหนึ่งที่สามารถไปปรับกิจกรรมให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น 
การพูดคุยเรื่องหนังสื่อที่ได้อ่านของคุณครูลำปลายมาศพัฒนาแต่ละคน ได้แง่คิดมุมมองของความรู้สึกที่ถ่ายทอดบอกเล่าให้ฟัง หนังสือแต่ละเล่มที่คุณครูอ่านเป็นหนังสื่อวรรณกรรมต่างปรเะทศ บางเล่มเป็นเรื่องเล่าของชีวิตของตัวละครสอดแทรงความรู้แง่คิดบอกเล่าอารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลาย การอ่านหนังสื่อต้องอ่านด้วยหัวใจใช้สมองคิดและตีความเพื่อให้เข้าใจ หนังสื่อบางเรื่องบอกเล่าความทุกข์มากเป็นการสะท้อนความสึกของสังคม ได้มองหันกับมามองที่ตัวเด็กเพื่อปรับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้กับเด็กมากที่สุด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น