หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2558

AAR ของวันที่16-20 มีนาคม 2558
สิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่
ทักษะที่ได้
สิ่งที่เข้าใจมากขึ้นและสามารถนำไปใช้
ในสัปดาห์นี้ได้เดินทางไปร่วมอบรมที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา สิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่จะมีความเข้าใจเพิ่ม
การวางแผนของการทำงานเป็นทีม
การจัดกิจกรรมในช่วงของการอบรม
การนันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน เกมวิวาห์เหาะ เกมหมวกวิเศษ ฯลฯ
กระบวนการของกิจกรรมจิตศึกษาStep จิตศึกษา  เพื่อตอบเป้าหมายการศึกษา ได้ใคร่ครวญชีวิต ตนเอง ผู้อื่น 
1.สงบ มีสติ
    2.กิจกรรมหลัก
    3.กิจกรรมจบ ขอบคุณ
     ถ้าได้ใคร่ครวญมาก  จะนำมาสู่การเข้าใจตนเอง เข้าใจชีวิต เข้าใจสิ่งต่างๆผลที่เกิดกับเด็กเล็กจะมีสมาธินานขึ้น เห็นคุณค่าทุกสรรพสิ่ง
- Body scan 
เป้าหมาย  
1.รู้สึกผ่อนคลาย
2.สงบ 
การฝึกฝนสติ บ่อยๆจะทำให้กลับมารู้ตัวเร็ว  จะชำนาญ และกลับมารู้ตัวเร็วลึก  ให้เห็นการเกิดขึ้น  มีอยู่และดับไป เช่น ตามความรู้สึก เจ็บ ปวด หายไป
การBody scan
นอน
นั่ง
ยืน
บางส่วนของร่างกาย
ธรรมชาติของสมองและพฤติกรรมสมอง
สมองกับการจำ 
ภาพ,สี,เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน,โดดเด่ด,ครั้งแรก,ครั้งสุดท้าย,ประทับใจ,ซำ้ๆ,ได้ทำ ได้ยิน ได้เห็น, สภาวะให้เหมาะสม, ได้ผ่อนคลาย, จินตนาการ, การจัดระบบข้อมูล
ประเภทของการคิด คิดเชิงเหตุผล
คิดวิเคราะห์/สังเคาะห์
มโนทัศน์
วิจารญาณ
คิดเชิงสร้างสรรค์
คิดสร้างสรรค์
คิดจินตนาการ
คิดเชิงอนาคต
คิดเชิงกำกับ รู้ตัว
เครื่องมือคิด
ความเข้าใจในการพัฒนาการด้านสมองของเด็ก
เข้าใจถึงการทำงานขององค์กร จากการเข้าฐานแต่ละฐานการเรียนรู้
การวางแผน
การทำงานเป็นทีม
การทำงานอย่างมีเป้าหมาย
ความกระตือรือร้น
ได้ฝึกทึกษะการคิด
การฝึกประสบการณ์จากสนามจริง
การสื่อสาร
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย
การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ

เข้าใจถึงกระบวนการของการจัดกิจกรรมของแต่ละวันที่มีเป้าหมายกับผู้เข้ารวมอบรม
เข้าใจถึงเป้าหมายของกิจกรรมจิตศึกษาและBody Scan
เข้าใจกระบวนการทำแผนบูรณการณ์ PBL

เข้าใจถึงกระบวนการทำแผน PBLจึงเป็นโอกาสอันควรแก่การคิด  คิดค้นหน่วยการเรียนที่สนุกได้ทั้งครูและเด็กสำหรับปีการศึกษาหน้า ด้วย 4 คำถาม หลัก
1_อะไรคือสิ่งที่เด็กจะเรียน_. ปรากฏในชื่อหน่วย_เป้าหมายของหน่วย ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นแก่นจริงๆ
2_จะให้เด็กเรียนสิ่งนั้นอย่างไร _ปรากฏในกิจกรรมของแผน ซึ่งต้องเป็นActive Learning
3_อะไรคือคุณค่าที่เด็จะได้เมื่อผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามกิจกรรม. หมายถึงคุณลักษณะ ทักษะ และความรู้ปลีกย่อยที่เป็นองค์ประกอบของความเข้าใจหลัก. _สิ่งนี้จะปรากฏอยู่ตรง Outcome ของแผน
4_จะรู้ได้อย่างไรว่าเด็กเกิดการเรียนรู้ในสิ่งเหล่านั้นแล้ว  _ปรากฏอยู่ในช่องOutput ของแผนที่เป็นชิ้นงานภาระงาน (จากครูใหญ่)
การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน
การเสริมแรงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น