หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

บันทึกการเรียนรู้วันที่ 24 ตุลาคม 2557
คิดชื่อเรื่องหน่วยการเรียนรู้แยกชื่อเรื่องให้เข้ากับการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ 
1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
2. เรื่องราวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อม
3. ธรรมชาติรอบตัว
4. สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก
เพิ่มเติมประสบการสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
1. ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย
2. ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม
3. ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
4. ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา
สอดแทรงพื้นฐานด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้
จัดเตรียมห้องเรียนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในวันเปิดเทอมเพื่อให้เกิดความสนใจที่อยากจะเรียนรู้


วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

บันทึกประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2557

สิ่งที่รับมอบหมาย
1.ทำ Mind map การเรียนรู้ของน้องอนุบาล 1
2.เรียนรู้เกี่ยวกับแผน PBL เรื่องผัก
3.เรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งคำถาม การใช้คำถามให้เหมาะสมกับวัย           4.คิดกิจกรรมการเรียนการสอน                                   5.หาสื่อเตรียมเปิดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

บันทึกของการทำงานในวันแรกที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา วันที่ 20 ตุลาคม 2557

ช่วงเช้า
- วางแผนงานกับครูยิ้มได้ประจำชั้นอยู่อนุบาล และเข้าชั้นเรียนรู้ PBL ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในช่วงบ่าย
- ปรึกษาเรื่องการเตรียมเปิดเรียนกับคุณครูแดง และน้องฝึกสอน
- เรียนรู้คิดกิจกรรมแผน PBL อนุบาลตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 9 (เรื่องผัก)

ช่วงบ่าย
- ทำ Mind map การเรียนรู้เรื่องผัก

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

AAR
วันจันทร์ ช่วยเหลือและติดตามผลการนำแผน ผลงาน ขึ้น google stie ของครูโรงเรียนบ้านนาหนุนสอง และช่วยครูตกแต่งห้องเรียนเพื่อเตรียมเปิดเรียน
ปรึกษาและประสานงานและวางแผนงานกับแกนนำโรงเรียนบ้านหนุนสอง พร้อมที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหนุนเกี่ยวกับ PLC  จัดทำเป็นโครงการสร้างวิถีการสอน ครูงอกนอกกระลา กับโรงเรียนบ้านปงสนุก โรงเรียนสว้า และโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166

วันอังคาร ปรึกษาและประสานงานกับผู้อำนวยการโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 เกี่ยวกับ PLC  จัดทำเป็นโครงการสร้างวิถีการสอน ครูงอกนอกกระลา กับโรงเรียนบ้านปงสนุก โรงเรียนสว้า และโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 (อนุบาล)

วันศุกร์ จัด PLC ที่สำนักงานของมูลนิธิเวฟทูไท จัดทำเป็นโครงการ

โครงการสร้างวิถีการสอน“ครูงอกนอกกะลา”
1.ช่ือโครงการ: สร้างวิถีการสอน“ครูงอกนอกกะลา”
2.หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการศึกษา

มาตรา 22 ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” เพ่ือให้การศึกษาเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา ตัวแทนคณะครูจาก โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพท่ี 166 โรงเรียนบ้านปงสนุก อําเภอปัว และโรงเรียนบ้านสว้า อําเภอบ่อเกลือ ได้ เดินทางไปศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีโรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ซ่ึงถือว่าโรงเรียนดัง กล่าวเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาดังกล่าว
เพ่ือให้การศึกษาดูงานดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้จัดทํา โครงการสร้างวิถีการสอน“ครูงอก นอกกะลา” ซ่ึงเป็นการเชิญตัวแทนคณะครูท่ีได้ไปร่วมอบรมดังกล่าว มาร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ส่ิงท่ีได้รับ จากการอบรม เพ่ือท่ีจะได้ร่วมกันวางแผนนํามาขยายผลในส่วนของการเรียนรู้ วิถี ประสบการณ์ ให้กับคณะ ครูท่ีอยู่ในโรงเรียนของตนท่ียังไม่ได้เข้ารับการอบรม โดยการจัดอบรมในครั้งนี้จะเป็นการสร้างกระบวนการ เรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 ให้มีวิถีและแนวคิดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ในเครือข่าย “ครูงอกนอกกะลา”และครูท่ีเข้าร่วมโครงการ“โรงเรียนสุขภาวะ”ให้มีประสิทธิภาพในการจัดการ เรียนรู้มากย่ิงขึ้น
3.วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้เข้าใจแนวคิดของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ PBL
(Problem – based Learning) 2.เพ่ือให้ครูและบุคลากรสามารถนําความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้จริง 3.เพ่ือให้ครูและบุคลากรเข้าใจแนวทางปฏิบัติซ่ึงสามารถนําไปแก้ไขปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
4.เป้าหมาย
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านป่ากลางมิตรภาพท่ี 166 จํานวน 7 คน 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสว้า จํานวน 6 คน
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุก จํานวน 5 คน
4. เจ้าหน้าท่ีโครงการ “ครูงอกนอกกะลา” จํานวน 10 คน

5.วันเวลา/สถานท่ีดําเนินงาน
วันศุกร์ท่ี 10 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. สถานท่ี สํานักงาน“ครูงอกนอกกะลา”

บ้านขอน หมู่ 1 ตําบลปัว อําเภอปัว จังหวัดน่าน
6.วิธีดําเนินงาน (ขั้นตอน / กิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ี ผู้เก่ียวข้อง) ในการดําเนินงานจะเป็นการทํากิจกรรม PLC คือ ให้ตัวแทนคณะครูร่วมกันเสนอความคิดและแลก
เปล่ียนประสบการณ์ท่ีได้รับจากการอบรม โดยมีประเด็นคําถามท่ีจะใช้ในวงสนทนา คือ
  • -  ท่านมีความรู้สึกอย่างไรหลังจากไปอบรมท่ีโรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา
  • -  ในระหว่างการอบรมท่านเห็นอะไรบ้างท่ีโรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา
  • -  ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการไปอบรมท่ีโรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา
  • -  ส่ิงท่ีคุณคิดว่าเป็นนวัตกรรมท่ีสามารถนํามาเป็นสร้างเป็นวิถีของตนเองและโรงเรียน
หมายเหตุ 1. ทีมวิทยากรให้เพ่ิมเติมหลักสูตรการอบรมและตารางการอบรมได้ตามความเหมาะสม 2. แนะนํา Webpages Facebook โครงการครูงอกนอกกะลา

7. งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น 2,800 บาท ( จากการลงทะเบียน คนละ 100 บาท )

เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ (ค่าอาหาร/เคร่ืองด่ืม เอกสารฯลฯ)
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ PBL (Problem – based

Learning) และนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้จริง
3. ผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้

9. ติดตามประเมินผล
ประเมินผลโดยการสังเกต นิเทศติดตามผล

                                              ลงช่ือ .................................. ผู้เสนอโครงการ (นายศรัญกร ใบยา )
                                                          ตําแหน่ง ครูในโครงการ “ครูงอกนอกกะลา”
                                              ลงช่ือ .................................. ผู้อนุมัติโครงการ (นายดรุณ ไชยธวัช)
                                                          ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพท่ี 166 

ผลการจัดกิจกรรม
คุณครูโรงเรียนสว้า ยังไม่รู้จุดมุ่งหมายในการไปอบรมที่โรงเรียนลำปลายมาศแต่ก็พยายามทำความเข้าใจ เพื่อที่จะเกี่ยวกับในสิ่งที่เห็นมากระจายผลให้มากที่สุดหลักจากการจัดอบรมครั้งนี้ได้รู้ถึงความรู้สึกและความเข้าใจของคุณครูโรงเรียนสว้า เขาสนใจและประทับใจกิจกรรมจิตศึกษามาก และเมื่อกับจาการไปอบรมมาได้นำมา ทดลองทำในชั้นเรียนของตนเองแต่ได้ผลไม่เท่าไรเพราะเป็นระยะเพียงสั้นๆใกล้ปิดเทอม 
คุณครูโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 เมื่อได้ไปอบรมที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เรียนรู้วิถีชีวิตของเด็กอนุบาลทั้งวัน และสร้างแผนเล็กๆของการเรียนรู้ของเด็กอนุบาล
คุณครูโรงเรียนบ้านปงสนุก จะคล้ายโรงเรียนบ้านสว้า เพราะไปพร้อมกันได้มีเหมือนกันแต่ยังไม่ได้นำผลไปทดลองเพราะกลับมาโรงเรียนปิดเทอมพอดี

เมื่อจัดอบรมในครั้งนี้แล้วได้รู้ความรู้สึกและความเข้าใจแชร์ประสบการณ์ที่ได้เห็นที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาของคุณครูแต่ละท่าน รู้ถึงการวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมตัวกันกับผู้อำนวยการทั้ง 3 โรงเรียน สร้างความสัมพันธุ์ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนที่เข้าสู้ศตวรรษที่ 21

สัปดาห์หน้า
วันจันทร์เวลา 14.30 น. ประชุมกับคุณสเวนเกี่ยวกับไอที
เครียงานวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

 AAR

กิจกรรมสัปดาห์นี้ ( 29 – 3 ตลุ าคม 2557 )
     ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เริ่มสอบและปิดภาคเรียนกันเกือบทุกโรงเรียน ในส่วนของโรงเรียนบ้านนาหนุนสองในวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2557 ช่วยคุณครูรวบรวมเก็บผลงาน แผน เกี่ยวกับการเรียนการสอน PBL เพื่อจะนำขึ้น Blogger  และความงอกงามของการเรียนการสอน
ในวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2557 คุณครูโรงเรียนบ้านนาหนุนสองเรียนรู้การนำผลงานและแผนขึ้นบล๊อก โดยมีทีมครูงอกนอกกระลาเป็นพี่เลี้ยง แนะนำ และช่วยเหลือ เมื่อนำขึ้นบล๊อกแล้วเกิดมีปัญหากับการสร้างบล๊อกจึงปรับเปลี่ยนการลงผลงานและแผนที่บล๊อกเป็น google site ง่ายกว่ากันมากคุณครูเรียนรู้เกี่ยวกับ google site ไปพร้อมกับงานงอกนอกกระลา วันที่ 3  ตุลาคม 2557 google site  ของคุณครูบางส่วนเป็นรูปเป็นร่างความสำเร็จมากมีพัฒนาการที่เร็วมาก
 

สัปดาห์หน้าวันที่ 6 -9 ตุลาคม 2557 
      ติดตามผล และดูแลช่วยเหลือ คุณครูโรงเรียนบ้านหนุนสองเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพราะคุณครูส่วนมากมีอายุมากแล้ว นำแผนและผลงานลง  google site วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557        สายลมกับทุ่งหญ้า เป็นหนังสือที่ทำให้มีความรู้สึกที่หลากหลาย อบอุ่น อ้างว้าง สนุกสนาน สดชื่น หดหู่ใจ เปลี่ยนแปลงไปตามกาล เรื่องราวของกายกับตาคำ บ่งบอกการดำเนินไปตามวิถีของคน บอกเล่าถึงความผูกพันของ 2 คนสองวัย ปลดปล่อยความรู้สึกนึกคิดและให้มีจินตนาการในกรให้ชีวิตอย่างมีค่าให้เดินอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่มีคัยหยุดมันได้ สายลมที่พัดผ่านในฤดูต่างๆบอกการดำรงชีวิตของคนอีสาน ในฤดูแห้งแล้งไม่มีข้าวกิน มันหดหู่ใจยิ่งนัก ขาดแครนความเป็นอยู่ต้องดิ้นรนให้ชีวิตได้อยู่รอดทั้งคนและสัตว์มีการพรัดพรากจากคนที่รัก เป็นฤดูที่ดูโหดร้ายมาก แต่เป็นการสร้างความอดทนได้ฝึกการเตรียมกับมัน เหมือนเป็นอุปสรรค์ที่ผ่านเข้ามา แล้วเป็นประสบการณ์ที่ดีสอนให้เรียนรู้ ให้ยอมรับมัน ตาคำสอนให้กายเรียนรู้การใช้ชีวิตได้อยู่รอดตามวิถีฝึกการใช้ชีวิตกับธรรมชาติตามกาลเวลาที่ผันเปลี่ยนจากเด็กตัวเล็กที่อยู่กับตา เข้าโรงเรียนเจอกับสิ่งใหม่ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้ไปถึงจุดหมาย เหมือนนิทานของคำเรื่องเด็กชายจะไปเก็บดาว ความมุ่งมั่นที่จะไปเก็บดาว อย่างไม่ย่อท้อตามความฝัน การเป็นผู้ครอบครองถึงไม่ได้เป็นเจ้าของ เป็นเพียงแค่อาศัยเหมือนเราอาศัยอยู่บนแผ่นดินแต่ปัจจุบันทุกคนต้องการครอบครองแผ่นดินโดยไม่คิดว่าเราอยู่บนแผ่นดินเพียงแค่อาศัยเท่านั้น แผ่นดินในเมืองใหญ่ดูเหมือนจะสวยแต่มีแต่ความวุ่นวาย การออกจากความอบอุ่นจากคนเป็นที่รักมันอ้าวว้างสุดจะบรรยาย แต่เราต้องไปหาจุดเป้าหมาย ถ้าเราเดินอยู่บนวิถีทางที่ดีมันจะนำเราไปสู่ที่ที่ดีแน่นอน สุดท้ายเศร้าที่สุดอดที่จะน้ำตาไหลไม่ได้คือการ การพลัดพลากและวันอำลา เราไม่อาจรั้งสิ่งใดไว้ได้หรอก เราได้แต่รักขณะที่ยังรักได้เท่านั้น บางสิ่งที่เรามองเห็นไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นเสมอไปเปรียบดังงูเขียวกินตับตุ๊กแก