หน้าเว็บ

เป้าหมายหลัก

วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557

AAR วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
วันอังคารได้ทำกิจกรรมจิตศึกษาร่วมกับครูประจำชั้นปี่ที่ 6 
ชื่อกิจกรรม ลองกองบอกความรู้สึก

เป้าหมาย
- พัฒนาทักษะการคิด
- มองเห็นความแตกต่างของสิ่งต่างๆ
- เห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัว
- บอกความรู้สึก ใคร่ครวญความรู้สึก

การดำเนินกิจกรรม
   ในกิจกรรมมีการให้เด็กเตรียมความพร้อมแต่เป็นเด็กโตแล้วเด็กจะรู้ตัวเอง พัฒนาการคิดโดยโดยการให้คิดท่าทางต่อจะครูเริ่มฝึกให้คิด ครูส่งลองกองให้แต่ละคนคนละ 1 ลูก สังเกตใคร่ครวญลองกองของตัวเองว่ามีความวิเศษที่เป็นตัวเขาอย่างไร เมื่อสังเกตแล้วนำมาวางไว้กลางวงกลมให้คนอาสาสลับลูกลองกอง และให้ออกไปหยิกของตนเองทีละคน เมื่อคนได้ของตนเองชิมลองกองของตัวเองบอกความรู้สึกและให้โจทย์ต่อว่า คิดว่าลำต้นของลองกองเป็นอย่างไร

ผลที่ได้จากกิจกรรม
  เด็กเริ่มคิดมากขึ้น รู้ตัว เป็นผู้นำและผู้ตาม เด็กบางคนเริ่มคิดได้อย่างมีเหตุผล สรุปจากที่ได้ทำจิตศึกษาเด็กเล็กๆชั้นเล็กจะกล้าแสดงออกมากว่าชั้นโต ขยันคิดมากกว่าชั้นโต มีความคิดที่แตกต่างกว่าชั้นโต ชั้นป.6 เขาจะเป็นตัวของตัวเองมาขึ้น ครูต้องหาวิธีกระตุ้นให้เขากล้าแสดงออกให้มากขึ้น

วันพุธสอนเด็กอนุบาล 2
  ฝึกตัวเองให้เก็บเป็นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านพานให้อยู่เพราะแต่ละคนมีความวิเศษเป็นตัวของตัวเองมาก มีความอยากรู้อยากเห็นมาก แต่คนที่ไม่นิ่งเป็นเด็กที่ฉลาดคิดมีเหตุผล ปัญหาที่เด็กไม่ค่อยนิ่งอาจจะเป็นเพราะครูไม่ค่อยได้อยู่ในชั้น แตกต่างจากเด็กอนุบาล 1 ที่มีครูอยู่ในชั้นเรียนเป็นประจำเขาจะพูดง่าย ดูแลตัวเองได้ดีกว่า เด็กอนุบาล 2 บางคนควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ต้องเรียกชื่อบ่อยครั้งเริ่มกิจกรรมจิตศึกษาเด็กจะเริ่มนิ่งถ้าเริ่มทำกิจกรรม ได้คิดปัญหาเรื่องการคิดและการกล้าแสดงออกไม่มีปัญหา แต่ปัญหาคือเขาไม่ยอมซึ่งกันและกัน ไม่นิ่งต้องเก็บตลอดเวลา Body Scan ยากที่จะทำต้องมีคนคุมอยู่ใกล้ชิดกับเด็กมากขึ้นบอกให้เขาดูแลตัวเอง เหมือนเด็กบางคนจะต่อต้านกิจกรรมเพราะเขาไม่รู้ว่าครูให้เขาทำอะไร มีความสงสัยมาก อาจเป็นเพราะเริ่มสร้างวิธีใหม่ปรับตัวยังไม่ทัน

วันพฤหัสบดี
    ประชุมที่โรงเรียนบ้านพานเกี่ยวกับการเรียนการสอน PBL
การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกับครูทุกคนที่ต้องมีตัดสินใจในการสอน PBL กับการสอนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านจานดาวเทียมตามนโยบายของรัฐบาล โรงเรียนมีการประชุมโดยมีการทกเทียงเลือกการที่จะใช้ในการสอนแต่ละคนก็มีเหตุผลในการเลือกให้ผู้อำนวยการตัดสินใจว่าจะเลือก PBL หรือ การสอนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านจานดาวเทียมตามนโยบาย ผลสรุปในที่ประชุม
เรื่อง แนวทางปฏิบัติการทำงานของโรงเรียนบ้านพาน รูปแบบ  การสอนแบบ PBL (Problem-based Learning)

หลังจากที่เข้าร่วมการประชุมกับคณะครูโรงเรียนบ้านพาน ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูไม่สามารถที่จะหารือข้อตกลงเกี่ยวกับการทำงานได้ตั้งแต่ที่เริ่มต้นของ”โครงการ Mini LPMP ของมูลนิธิเวปทูไทยเดิม"ซึ่งทำให้การทำงานไม่ราบรื่นมีแต่ปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการบริหารและการทำงานอยู่เรื่อยมาคณะครูส่วนมากก็เห็นต่างในความคิดของผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการโรงเรียนก็มองอีกแบบจึงทำให้ครูในโรงเรียนสับสนว่าจะเรียกรูปแบบไหนแบบ PBL (Problem-based Learning) หรือ โครงการเรียนผ่านดาวเทียมของโรงเรียนวังไกลกังวลจึงทำให้ครูเป็นกังวนมากในเรื่องของคะแนนผลสัมฤทธิ์ O net , NT ของโรงเรียนจึงได้สรุปแนวคิดและมุมมองผู้บริหารและคณะครูได้ดังนี้คือ

ด้านผู้อำนวยการ นายเจริญ หล้าแก้ว โรงเรียนบ้านพาน 
    ในมุมมองของครูโครงการครู"งอกนอกะลา"การบริหารผู้อำนวยการโรงเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้รวมของการเรียนการ สอนแบบ PBL (Problem-based Learning) และไม่มีความกระตือรือร้นที่จะค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการเรียนารสอนแบบ PBL (Problem-based Learning)ทำให้การบริหารงานในโรงเรียนไม่ได้และยังไม่สามารถตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียนสอนในมุมของผู้บริหารรวมทั้งไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนรวมถึงการบริหารงานไม่ชัดเจนทำให้คณะครูขาดผู้นำในการทำงานแบบ PBL (Problem-based Learning) ส่วนด้านชุมชนผู้อำนวยการยังขาดสื่อสารปฏิสัมพันธ์เชิงบวกร่วมกับชุมชนโดยภาพรวมแล้วไม่สามารถที่จะนำทีมในการทำงานได้

ด้านครู
   หลังจากที่ประชุมคณะครูยังมีปัญหาและอุปสรรคอยู่มากในการสอน PBL และได้ความคิดเห็นของครูโดยรวมดังนี้
- ยังไม่เข้าใจการทำกิจกรรมโดยรวม
- การใช้คำถามในการกระตุ้นนักเรียน
- การเชื่อมโยงในแต่ละสาระวิชา
- ยังห่วงการวัดผลประเมินผล
- การใช้ภาษาในการเขียนแผน
- ความพร้อมของนักเรียน การอ่าน การเขียน

    โดยรวมแล้วครูส่วนมากไม่พร้อมที่จะร่วมมือหรือปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าเกี่ยวกับการสอน PBL ทำให้ครูท้อรวมถึงผู้นำไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งหรือเป็นหลักการทำงานได้
ครูปิยะนุช พุฒหมื่น ความคิดเห็นคือครูนุชยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการสอน(ชง เชื่อม ใช้) เนื้อหา(มุมมองหรือภาพรวม) วัดผลประเมินผล(ชิ้นงานหรือภาระงานเชื่อมโยงไปหาแต่ละสาระว่าจะประเมินอย่างไร)
 ครูประไพ ชมพูมิ่ง ความคิดเห็น คือครูนุชยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการสอน(ชง เชื่อม ใช้) เนื้อหา(มุมมองหรือภาพรวม) วัดผลประเมินผล(ชิ้นงานหรือภาระงานเชื่อมโยงไปหาแต่ละสาระว่าจะประเมินอย่างไร) และมองว่าเด็กไม่พร้อมที่จะเรียนแบบ PBL  ขาดความกระตือรือร้น
ครูคำมั่น ไชยยะ ความคิดเห็นว่าการเรียนการสอน PBL บางสิ่งบางอย่างเราค่อยปรับค่อยเปลี่ยนวิธีการสอนไปทีละน้อย และขยายผลวิธีการสอนให้ชุมชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่โรงเรียนได้ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้
ครูนฤมล ตนภู ความคิดเห็นคือการเรียนการสอนที่ทางโรงเรียนปฏิบัติอยู่ โรงเรียนยังขาดการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก กับชุมชน
ครูวิภาพร ล่ำสูง ความคิดเห็นคือ ให้สอนในรูปแบบของโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วังไกลกังวล ในช่วงเวลา 08:30-14:30 น.
และสอนแบบ PBL (Problem-based Learning) ให้เด็กนักเรียนเรียกเรียนเรื่องที่สนใจในรูปแบบโครงงานในช่วงเวลา 14:30-16:30 น.

สรุป

โรงเรียนบ้านพานยังไม่พร้อมจะทำการเรียนการสอนในรูปแบบPBL (Problem-based Learning) อาจยุติการร่วมมือการเรียนการสอน PBL แต่ยังคงนำกิจกรรมจิตศึกษาและกิจกรรม Body Scan เข้าร่วมใช้ในชั้นเรียน

วันศุกร์
    ช่วงเช้าเดินทางไปโรงเรียนบ้านนาหนุนสองและช่วงบ่ายไปโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 เพื่อปรึกษาหากันเกี่ยวกับการวางแผนของ Quarterที่3 นัด PLC ของแกนนำเรื่องการวัดผลประเมินผลเพื่อที่จะให้ 2 โรงเรียนไปในทิศทางเดียวกันและมีความเข้าใจให้ครูทุกคนเข้าใจในการวัดผลประเมินผล ซึ่งเรื่องนี้เป็นที่ตระหนักของครูหลายๆตน ซึ่งมีการวางแผนว่าแกนนำนำจะ นัดกัน PLC วันที่ 23-24 ตุลาคม 2557 ที่โรงเรียนบ้านนาหนุน และขอความเคลื่อนไหวที่งอกงามของโรงเรียนให้โรงเรียนประเมินนักเรียนภาพรวมของโรงเรียนของการเรียนการสอนเกี่ยวกับ PBl ที่ผ่านมาและขออนุเคราะห์ให้คุณครูทุกท่านประเมินตัวครูเองและประเมินนักเรียนของตนเองพร้อมความงอกงามในการเรียนการสอนที่ผ่านมา และแจงเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนบ้านพานเพื่อจะมีทางช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ป่ากลางแจงการเดินทางไปอบรมที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาตั้งแต่วันที่ 29 กันยายนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2557

สัปดาห์หน้า
    มีการวางแผนว่าจะเดินทางไปโรงเรียนนาหนุนสองเพื่อช่วยคุณครูนำผลงานขึ้นบล๊อก เพราะครูที่โรงเรียนค่อนข้างไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์อายุมากแล้วไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น